โรงเรียนของเรา

สวนสวยโรงเรียนงามอยู่สบาย ภายใต้แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมศักดิ์  นาหัวนิล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

    “โรงเรียนดีประจำตำบล” มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • ประวัติความเป็นมา
  • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  • อำนาจหน้าที่
  • โครงสร้างองค์กร
  • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  • ติดต่อเรา
  • คณะผู้บริหาร

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

เครื่องมือบริการ

คู่มือประชาชน
ร้องเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์ข้อมูล
ติดต่อภายใน